میزبانی رقابتهای جهانی کشتی پیشکسوتان به بلغارستان رسید

رقابت های کشتی پیشکسوتان قهرمانی جهان با حضور چهره های نامداری همچون الدار کورتانیدزه و نمایندگان کشورمان در بلغارستان برگزار خواهد شد.