گربه ای که فریاد یک خانواده را در آورد+فیلم

مردی که به همراه خانواده اش سنجاب خانگی خود را برای هواخوری به حیاط آورده بود توسط یک گربه غافلگیر شد.