سارقی که چند لحظه پس از سرقت به مجازات الهی گرفتار شد+فیلم

پسری که در ایستگاه اتوبوس کمین دختری را می کشید تا در فرصتی مناسب موبایل آن را به سرقت ببرد در عرض چند ثانیه به سزای عمل خود رسید.