مجله تایم: چرا ترامپ هرگز تغییر نمی کند؟

طرح روی جلد نشریه تایم این بار به رئیس جمهور آمریکا اختصاص پیدا کرده است.