راه رفتن بر روی طناب در ارتفاع زیاد

تصویری از یک بندباز بر فراز ساحلی در یونان سوژه نشنال جئوگرافیک شد.