عکسی جالب از مجتمع مسکونی در شبه جزیره ماکائو

تصویری از مجتمع مسکونی در شبه جزیره ماکائو در چین سوژه نشنال جئوگرافیک شد.