فعالیت تلگرام و اینستاگرام موقتا محدود شد

برای حفظ آرامش و امنیت شهروندان فعالیت تلگرام و اینستاگرام موقتا محدود شد.