وقتی مجری اخبار سیما وزیر ارتباطات را نشناخت!

حضور وزیر ارتباطات در تحریریه اخبار سراسری شبکه با حاشیه‌هایی همراه بوده است که در ادامه آن را می‌خوانید.