کشف دو جنازه مشکوک، پلیس را به یک آپارتمان کشاند

پلیس بعد از حضور در این آپارتمان، صاحب آن را که مشکوک به انجام قتل بود بازداشت کرد.