آیا تا به حال عنکبوت طاووسی دیده اید؟

عنکبوت‌ها حشراتی چندش آور تلقی می‌شوند، اما همیشه هم اینطور نیست.